Strona WWW

NASZE TROFEA

WSTĘP
Od zarania naszych dziejów człowiek byt zainteresowany przyrodą i żyjącą obok ludzi zwierzyną, mięsem jako źródłem pożywienia, skórami jako odzieniem oraz pazurami, kłami i porożem jako dowodami łowieckich zwycięstw, odwagi i umiejętności łowieckich. Trofea łowieckie byty materiałem na narzędzia a także ozdoby strojów. Czaszki i poroża często służyły plemiennym szamanom jako atrybuty tajemnych praktyk. Cenione przez myśliwych trofea to poroża: rosochy łosi, wieńce jeleni, łopaty danieli, parostki rogaczy saren, ślimy muflonów oraz oręż dzików, skóry i czaszki dużych drapieżników: wilków i rysi. Cenione są również skóry lisów i kun oraz piżmaków jako ozdoba naszych pań w postaci pięknych futerek, kołnierzy i czapek.
W obecnych czasach trofea łowieckie są cenną łowiecką zdobyczą i wspaniałą pamiątką przeżyć łowieckich, a przede wszystkim świadectwem prawidłowości gospodarki populacjami zwierzyny łownej, prowadzonej od wielu już lat przez myśliwych. Z trofeami łączą się często wartości ponad materialne - osobiste cudowne przeżycia, rozterki kiedy podejmowaliśmy decyzje o strzale do upatrzonej sztuki zwierzyny, rozważając czy np. wspaniały rogacz powinien jeszcze żyć w łowisku i przedłużać swe cechy w następnych pokoleniach, czy też jest już uwsteczniającym się rogaczem łownym, który najlepsze chwile życia ma już za sobą. W tym miejscu warto wspomnieć o- trwającym od wielu lat współzawodnictwie myśliwych w hodowli zwierzyny dla zdobycia najlepszych trofeów.
Na terenie rejonu hodowlanego Wielkich Jezior Mazurskich w skład którego wchodzą wszystkie cztery obwody naszego Koła żyją następujące gatunki zwierzyny łownej: łosie, jeleń europejski, sarna. Bardzo silna jest populacja dzika. Z pośród drapieżników, to: niewielka populacja wilka i duża populacja lisa oraz powiększająca się z roku na rok populacja jenota, norki amerykańskiej. Poza tym występują tu kuny i borsuki.

JELEŃ EUROPEJSKI
Trofeum z byka jelenia stanowi jego poroże zwane wieńcem, dodatkowym trofeum są grandle (dwa szczątkowe kły z górnej szczeki) i czasami skóra. Przy ocenie punktowej wieńców jeleni szczególną uwagę zwraca się na moc poroża, o czym świadczą tzw. punkty pomiarowe, które stanowią 90% ogólnej ilości pkt. Punkty te przyznaje się za: długość tyk i ich grubość oraz rozłogę wieńca (największa wewnętrzna odległość tyk do ich długości), ciężar poroża netto. Ważnym elementem wyceny jest także ilość, długość i regularność rozłożenia odnóg. Piękność wieńca uzależniona jest od jego uperlenia, barwy wielkości i kształtu koron oraz zakończenia odnóg.
Punktacja medalowa za wieńce jelenia europejskiego jest następująca:
     Medal ztoty od 210 pkt w górę
                Medal srebrny 190 - 209,99 pkt  
                         
Medal brazowy 170,00 - 189,99 pkt


SARNA
Trofeum z rogacza sarny jest jego poroże zwane parostkami. W wycenie parostków saren decydującymi elementami pomiarowymi są: długość tyk, ciężar netto i objętość parostków (ustalana przez ważenie poroża zanurzonego w wodzie), rozłoga parostków (pkt przydzielane wg procentu rozstawu do długości tyk). Punkty za piękno dodaje się za ubarwienie, uperlenie i zakończenie odnóg oraz za kształt parostków. Punktacja medalowa parostków jest następująca:
     Medal ztoty od 130 pkt w górę
                Medal srebrny 115 - 129,99 pkt  
                         
Medal brazowy 105,00 - 114,99 pkt


DZIK
Zasadnicze trofeum z dzika, zwane orężem stanowią jego kły, składające się z pary szabel wyrastających z dolnej szczęki i pary fajek, które wyrastają z górnej szczęki. Szable i fajki stykają się i trąc o siebie na krawędzi styku wykształcają tzw. szlif. Dodatkowymi trofeami są skóra i szczecina wydarta odyńcowi ze skóry na karku tam jest najdłuższa - pędzel ze szczeciny zakłada się w ozdobnej tulei za opaskę kapelusza. W wycenie oręża dzików decydującymi elementami punktacji pomiarowej są: długość i szerokość szabel, obwód fajek, które obejmują ponad 95% pkt. Punkty dodatkowe za piękno szabel i fajek (ich odymienie - barwa) dodaje w maksymalnej wysokości 5 pkt. Za niedostateczne szlify szabel i ich asyme­trię potrąca się do 6 pkt, za asymetrię fajek i dysproporcję między szablami i fajkami można potrącić dalsze 4 punkty. Punktacja medalowa oręża dzików jest następująca:
     Medal ztoty od 120 pkt w górę
                Medal srebrny 115 - 119,99 pkt  
                         
Medal brazowy 110,00 - 114,99 pkt


WYCENA W K.Ł. "MAZURY"
Myśliwy polujących w obwodach Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie, który pozyskał trofeum podlegające wycenie, czyli samców zwierzyny płowej obowiązany jest do przedstawienia go do tzw. wstępnej wyceny dokonywanej przez Zarząd. Obowiązek ten wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia, a podczas wyceny przeprowadzane jest szkolenie w tym zakresie.

Z reguły wycena ta dokonywana jest na przełomie lutego i marca, po czym trofea trafiają na wycenę końcową dokonywane przez komisję z Z.O. PZŁ w Suwałkach. Do wyceny tej przedstawiane są również trofea innej zwierzyny, zwłaszcza oręża dzików.

Podczas Walnego Zgromadzenia członków K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie, które odbyło się w kwietniu 2009 r., dzięki zaangażowaniu Łowczego Kol. Jarosława Juchniewicza, po raz pierwszy zorganizowano wystawę trofów łowieckich pozyskanych w naszym Kole w sezonie łowieckim 2008/2009.
W 2010 roku wstępna, tzw. wewnetrzna wycena odbyła się 9-go marca. Do oceny przedstawiono 66 parostków rogaczy, 4 wieńce jelenia byka oraz kilka oręży dzików. Należy przyznać, że łowiska nasze zasobne są w rogacze o niezwykle charakterystycznych formach poroża. A oto przykłady:


Wycenę "okręgową" zorganizowano dwa dni później, tj. 11 marca. Podczas wyceny nie stwierdzono nieprawidłowości dokonywanych w naszym Kole odstrzale samców zwierzyny płowej - wszystkie przedstawione do wyceny trofea zakwalifikowano jako odstrzał prawidłowy, czyli punkt zielony.
To niewątpliwie świadczy o etyce myśliwych naszego Koła, prawidłowej selekcji rogaczy i jeleni byków. Trzymajmy tak dalej!!!


WYCENA 2011
Do wyceny trofeów, która odbyła się w dniu 22 (wycena wewnętrzna)  i 23 (wycena przeprowadzonoa przez Komisję Wyceny Trofeów przy ORŁ w Suwałkach) marca 2011 r. przedstawiono ogółem 88 parostków rogaczy i 7 wieńców jeleni byków. Podobnie, jak w latach poprzednich dyscyplina myśliwych naszego Koła w przestrzeganiu kryteriów selekcji stoi na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy prawidłowa ocena odstrzału wszystkich rogaczy - brak punktów czerwonych. W selekcji jeleni byków również jesteśmy myśliwymi etycznymi, bowiem w ogólnej ocenie przytrafił się tylko jeden punkt czerwony.
Jest to niezwykle wysokim poziom, ale myśliwi z K.Ł. "Mazury" z pewnością i w nadchodzącym sezonie pochwalą się nie gorszym wynikiem.
Na zakończenie krótkiej informacji o wycenie trofeów w 2011 r. należy dodać, że coraz więcej parastków charakeryzuje się ciekawym kształtem z elemantami myłkusowatości. Typowymi, pięknymi tzw. selektami pochwalić się mogą Koledzy: Krzysztof Kruk, Jarosław Juchniewicz i Norbert Bejnarowicz.
A poniżej kilka zdjęć:

Więcej zdjęć znajdziecie w Galerii
.